מסירת פרטים ומידע אישי

השימוש באתר " מכון אוטומטיק" אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור המיועד ליצירת קשר עם אוטומטיק באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

חשוב לדעת כי בעת שימוש באתר, עשוי האתר לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר.